EasyRecovery Professional

Program Bilgi
 • Lisans
  Demo
 • Boyut
  43,1
 • Sürüm
  6.2
 • Dil
  İngilizce
 • Geliştirici
  www.ontrackdatarecovery.com
İndir
Ontrack firmas?n?n Easy Recovery yaz?l?m? 1999 y?l?ndan beri ev kullan?c?lar?n?n veri kurtarma problemlerini çözmelerine yard?mc? olmaya çal???yor.En son sürümün yapt??? da farkl? de?il.
Bunun için Easy Recovery ilk etapta sürücüleri tarayarak buldu?u bölümlerin bir listesini ç?kart?yor.Daha sonra istedi?iniz bölümü seçerek bulunan dosyalar?n listelenmesini sa?layabiliyor.Ancak ne yaz?k ki teoride do?ru olan ?ey pratikte gerçekle?miyor ve örne?in Windows ME gibi bir sistem alt?nda yaz?l?m her seferinde sabitdisk bölümlerini do?ru bulamayabiliyor.
Di?er taraftan Easy Recovery ile yarat?lm?? acil durum disketi de sistemi kilitleyebiliyor.
Windows XP i?letim sistemine sahip bir ba?ka bilgisayarda ise, sabitdisk bölümleri do?ru olarak bulunmas?na ra?men Easy Recovery silinen ufak bir metin dosyas?n? bulmakta bile sorunlar ya??yor.Üstelik çe?itli formatlarda yarat?lan ve silinen dosyalar?n da herhangi birinin izine rastlamak mümkün olmuyor